OBSZARY AKTYWNOŚCI

W ramach aktywności Rady Ekspertów
wyróżnione zostały kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki sektory:

PRODUKTY I USŁUGI FINANSOWE

Fundusze inwestycyjne, fundusze celowe, uzyskanie finansowania

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

Propagowanie i rozpowszechnianie nowoczesnych rozwiązań

RYNEK IT

Propagowanie i rozpowszechnianie nowoczesnych rozwiązań

ENERGETYKA

Wspieranie niezależności energetycznej Polski i rozwoju odnawialnych źródeł energii

GOSPODARKA ODPADÓW

Technologie przetwarzania i utylizacji odpadów

RYNEK ROLNO-SPOŻYWCZY

Eksport wysokiej jakości polskich produktów spożywczych

NIERUCHOMOŚCI

Zaplecze logistyczne, handlowe oraz mieszkaniowe

TURYSTYKA

Promocja polskich walorów krajobrazowych

TECHNOLOGIE WOJSKOWE

Rozwój innowacyjnych technologii militarnych

MEDYCYNA

Wspieranie inicjatyw i rozwoju technologii medycznych oraz prozdrowotnych

KULTURA I SZTUKA

Promocja dorobku kulturowego i wzmocnienie znaczenia sztuki

TRANSPORT

Innowacyjne technologie w transporcie niskoemisyjnym

0
Rada Energetyki

Członkowie Rady wykorzystują swoje wiedzę i doświadczenie w celu wsparcia, rozwoju i modernizacji polskiego sektora energetycznego

0
Rada Ekspertów

84 Ekspertów z całego świata i wielu dziedzin nauk technologicznych, prawnych oraz ekonomicznych

0
Panel Expertów

Prelegenci reprezentujący Radę na konferencjach naukowych, seminariach i kongresach, gwarantujący wysoki poziom merytoryczny przedsięwzięć.

0
Rada Kobiet

45 Kobiet promujących przedsiębiorczość, innowacyjność i nową świadomość niezbędną dla rozwoju nowoczesnej gospodarki

PODMIOTY WCHODZĄCE W SKŁAD GREEN HUB PL:

Green HUB PL jest centrum biznesowym integrującym w sobie: firmy technologiczne, fundusze inwestycyjne, instytucje naukowe, kancelarie prawne, biura projektowe, ekspertów, startupy i instytucje otoczenia biznesu, w celu budowy wspólnej strategii rozwoju z zakresu energetyki i innowacyjnych technologii.
image

Rada Energetyki jest ciałem konsultacyjnym i doradczym, które skupia specjalistów z szerokiego spektrum dziedzin związanych z energetyką, od odnawialnych źródeł energii po zaawansowane systemy dystrybucji energii. Członkowie Rady wykorzystują swoje wiedzę i doświadczenie w celu wsparcia, rozwoju i modernizacji polskiego sektora energetycznego, z naciskiem na innowacje i zrównoważony rozwój.

Przedstawiciele przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych i samorządów, których celem jest merytoryczna ocena przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wsparcie prawne, ekonomiczne i biznesowe. Rada prowadzi działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski..

Prelegenci reprezentujący Radę na konferencjach naukowych, seminariach i kongresach, gwarantujący wysoki poziom merytoryczny przedsięwzięć. Celem Panelu Ekspertów jest wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie międzynarodowej współpracy z przedsiębiorcami z całego świata.

Przedstawicielki polskich podmiotów propagujących rozwój przedsiębiorstw zakładanych przez kobiety, których celem jest tworzenie korzystnego otoczenia biznesowego dla tego typu inicjatyw.