Press Room

Otwarcie Centrum Obsługi inwestycji - PAP

The inauguration of the Investment Service Center - PAP

Media entities can use the the available materials only if they give the source ("www.eebd.eu").

Podmioty medialne mogą korzystać z udostępnionych materiałów jedynie w przypadku podania ich źródła "www.eebd.eu".

Wideo

 

Warszawa, 24 października 2016 r.

 

Pierwsza platforma współpracy między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (www.investpl.eu) właśnie ruszyła!

 

W dniu 12 października 2016 odbyła się w Warszawie uroczysta konferencja inaugurująca działanie Centrum Obsługi Inwestycji – platformy, która ma na celu przyciągnięcie inwestycji emirackich do Polski oraz zachęcenie polskich przedsiębiorców do współpracy z ZEA i wsparcie współpracy gospodarczej, turystycznej oraz naukowej pomiędzy krajami” - mówił podczas konferencji prasowej ambasador ZEA w Polsce Jego Ekscelencja Yousif Eisa Hassan Eisa AlSabri.

Konferencję otworzyli przemówieniami prof. dr hab. Krzysztof Opolski – Prezes Emirates & Europe Business Development Cluster (EEBD) oraz przewodniczący Rady Ekspertów COI, Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce, Jego Ekscelencja Yousif Eisa Hassan Eisa AlSabri oraz Pan Włodzimierz Kuc, przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Powstanie Centrum Obsługi Inwestycji jest odpowiedzią na aktualne stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a ZEA. Jego główną misją jest tworzenie długotrwałych powiązań kooperacyjnych i relacji biznesowych między partnerami. Podczas konferencji Prezes Klastra EEBD – prof. Krzysztof Opolski – przedstawił dziesięć najważniejszych powodów, dla których Polska jest miejscem atrakcyjnym inwestycyjnie. Wymienił m.in. stały wzrost gospodarczy, bezpieczny i stabilny sektor finansowy, relatywnie młodą i dobrze wykształconą siłę roboczą oraz, zdaniem Opolskiego, jeden z najistotniejszych powodów, umiejętne przyswojenie reguł funkcjonujących w Europie.

Centrum Obsługi Inwestycji odpowiedzialne jest za rozwój projektów o charakterze rządowo-biznesowym. Podczas konferencji przybliżone zostały jego obszary działalności, do których należą:

- wyszukiwanie innowacyjnych projektów inwestycyjnych oraz kompleksowe i profesjonalne wsparcie w ich realizacji,

- ekspansja technologii oraz akceleracja startupów łączących innowacyjne technologie oferowane przez przedsiębiorców z kapitałem leżącym po stronie inwestorów,

- utworzenie sieci współpracy mającej na celu rozwój projektów startupowych i zapewnienie im niezbędnej infrastruktury oraz mentoringu,

- wymiana naukowo – badawcza realizowana we współpracy z jednostkami rządowymi oraz przedstawicielami samorządów terytorialnych,

-  organizacja Misji Gospodarczych - przykładem tego typu działalności może być m.in. Misja Gospodarcza na GITEX Technology Week, współorganizowana z Ministerstwem Nauki, która swym zasięgiem objęła 24 młode lecz posiadające ogromny potencjał firmy technologiczne.

Dodatkowo w ramach prowadzonej działalności COI posiada stałą współpracę z kilkunastoma największymi na świecie funduszami inwestycyjnymi, finansującymi przedsięwzięcia biznesowe. Ponadto prowadzi swą działalność m.in. w takich krajach jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chorwacja, Hiszpania, Belgia, Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Stany Zjednoczone, Katar, Arabia Saudyjska, Indie, Chiny oraz inne.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji takich jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Emirates Airlines, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz przedstawiciele organów administracji publicznej.

Dziękujemy za przybycie!

Organizatorzy:

- Emirates & Europe Business Development Cluster -  www.eebd.eu

- Centrum Obsługi Inwestycji – www.investpl.eu

 

 

 

The first platform for cooperation between Poland and the United Arab Emirates (www.investpl.eu) has just been opened!

 

On 12 October 2016, an official conference inaugurating opening of Investment Service Center was held in Warsaw. The platform aims at attracting investment from the UAE to Poland, encouraging Polish entrepreneurs to cooperate with the United Arab Emirates as well as supporting the economic, tourist and scientific cooperation between the countries” – said the Ambassador of the UAE in Poland Yousif Eisa Hassan Eisa AlSabri during the press conference.

The conference was opened with the speech of Prof. dr hab. Krzysztof Opolski – the President of Emirates & Europe Business Development Cluster (EEBD) and the chairman of the ISC Expert Council; Ambassador of the United Arab Emirates in Poland, His Excellency Yousif Eisa Hassan Eisa AlSabri; as well as Mr. Włodzimierz Kuc, the representative of the National Centre for Research and Development.

The creation of Investment Service Center was an answer to the current economic and trade situation between Poland and the UAE. Its main goal is to create long-lasting cooperation connections and business relations between the partners. During the conference, the President of EEBD Cluster – Prof. Krzysztof Opolski – presented ten the most important reasons for which Poland is a place attractive in terms of investments. He enumerated, among others, steady economic growth, safe and stable financial sector, relatively young and well-educated working power as well as, according to Opolski, one of the most important reasons being expert assimilation of rules functioning in Europe.

The Investment Service Center is in charge of development of governmental and business projects. During the conference, areas of its activity were presented. They include:

  • search for innovative investment projects as well as complex and professional support in their implementation,
  • technology expansion and acceleration of startups, combining innovative technologies offered by entrepreneurs with capital from investors,
  • creation of cooperation network with the aim of developing startup projects and providing them with necessary infrastructure and mentoring,
  • scientific and research exchange in cooperation with governmental institutions and representatives of local governments,
  • organization of Economic Mission – an example of which is, among other, the Economic Mission for GITEX Technology Week, co-organized with the Ministry of Science, in which 24 young but having huge potential companies participated.

 

Moreover, the ISC as a part of its activity, has a longstanding cooperation with a dozen biggest investment funds in the world, which finance business projects. What is more, it carries out activity in countries such as: the United Arab Emirates, Croatia, Spain , Belgium, Ukraine, Romania, Bulgaria, the United States, Qatar, Saudi Arabia, India, China and others.

The conference was attended by representatives of institutions such as: the Polish Agency for Enterprise Development, the National Centre for Research and Development, the Emirates Airlines, the National Chamber of Commerce, the Polish Information and Foreign Investment Agency S.A. as well as representatives of the public administration institutions.

Thank you for coming!

Organizers:

Emirates & Europe Business Development Cluster - www.eebd.eu

Investment Service Center – www.investpl.eu