Cel działania

Rada Ekspertów gromadzi specjalistów z obszaru dwunastu dziedzin gospodarki, finansów i prawa, którzy swoimi doświadczeniami wspierają przedsiębiorców chcących rozwijać działalność. Członkowie Rady Ekspertów łączą wiedzę i doświadczenia z licznych sektorów, do których należą: rynek produktów i usług finansowych, innowacyjnych technologii, rynek IT, energetyki, gospodarki odpadami, rolno-spożywczy, nieruchomości, transportu, turystki, technologii wojskowych, medycyny, kultury i sztuki. Ponadto Rada prowadzi działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski, budowania płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między czołowymi ekspertami i przedstawicielami biznesu oraz prezentacji idei transferu technologii jako źródła wsparcia rozwoju gospodarczego.

Rada Ekspertów podejmuje także wszelkie prace mające na celu określenie barier finansowych oraz wsparcie biznesowe w celu wprowadzenia produktu na rynek. Działalność Rady nastawiona jest na wytwarzanie informacji, wskaźników oraz parametrów niezbędnych w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz zarządczych.

Do głównych zadań Rady Ekspertów należy:

  • przygotowywanie analiz, opinii o innowacyjności oraz ekspertyz technicznych i ekonomicznych,
  • doradztwo obejmujące szerokie spektrum zagadnień i specjalizacji, m.in. z zakresu marketingu i promocji oraz bezpieczeństwa prowadzenia działalności,
  • weryfikacja projektów pod względem technicznym i technologicznym,
  • rzetelna i bezstronna ocena zarówno początkowych koncepcji, jak i gotowych projektów,
  • wsparcie prawne, ekonomiczne oraz biznesowe: opiniowanie projektów inwestycyjnych pod kątem formalno-prawnym względem obowiązującego prawa na danym terytorium, wsparcie procesu legislacyjnego dotyczącego zawierania umów międzynarodowych,
  • prowadzenie działalności naukowo-technicznej w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjnych technologii,
  • współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi,
  • pomoc w znalezieniu odpowiednich źródeł finansowania.

Rada Ekspertów działa w oparciu o przepisy prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej, zaś jej zadania koncentrują się na wsparciu zrównoważonego wzrostu w polskiej gospodarce.